+420 222 210 045

Luxusní hodinky

E-shop Hodinky

Luxusní šperky

E-shop Šperky

Reklamační řád

  • Úvod
  • Reklamační řád

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti BENY, spol. s r.o. se sídlem Václavské nám.801/52, Praha 1, IČ: 63670992, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 37932.

2. Tento reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvy uzavřené na základě elektronických objednávek a jejich přijetí mezi prodávajícím a kupujícím, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

3. Internetový obchod prodávajícího je provozován pod obchodní značkou BENY, na internetové adrese info@beny.cz.

4. Ustanovení v tomto reklamačním řádu mají přednost před ustanoveními v Obchodních podmínkách.

II. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Záruční doba na veškeré zboží objednané na internetových stránkách www.sperky-beny.cz, www.svatba-beny.cz je pro kupujícího 24 měsíců, pokud právní předpis nebo prohlášení v záručním listu nestanoví záruční dobu delší.

2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ho reklamovat.

4. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční listu musí obsahovat název obchodní firmy prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo. Pokud to umožňuje povaha věci, stačí místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

5. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro kterou platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.Kupující je povinen ve vlastním zájmu ihned po dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost obalu, poškození obalu), podle přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2. Poškození zásilky, nebo její neúplnost musí kupující neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodávajícího info@beny.cz a současně zaslat protokol sepsaný s přepravcem o poškození nebo neúplnost zásilky. Dodatečná reklamace nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, ale prodávající může prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží

b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem, nebo výrobcem určeno.

c) neodbornou instalací, zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží

d) nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, nebo všeobecnými zásadami.

e) provedením nekvalifikovaného zásahu, nebo změnou parametrů

f) zboží upravováno zákazníkem, pokud vada vznikla v důsledku tohoto zásahu

g) zboží bylo poškozeno přírodními vlivy nebo vyšší mocí.

4. Zboží zaslané k reklamaci bude posuzováno pouze s ohledem na vadu uvedenou kupujícím. Pro tento případ je nutné vadu reklamovat písemně.

5. Pokud prodávající zjistí, že vada reklamovaného byla způsobena neodborným zásahem nebo zanedbáním péče o zboží nebo nesprávným používáním zboží, bude mu reklamace zamítnuta. Oprava v tomto případě může být provedena pouze na základě dohody obou stran s tím, že kupující výslovně projeví souhlas, že opravu zaplatí.

6. Prodávající má právo zamítnout reklamaci i v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné.

IV. ZPUSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

1.Zákazník je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Prodávajícímu je také zákazník povinen bezodkladně oznámit, pokud zjistí rozpor s objednávkou, zejména pokud mu byl dodán jiný výrobek nebo jiné množství. Rozpor s kupní smlouvou, který se objeví během šesti měsíců od převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

2. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti požadované prodávajícím, výrobcem, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro takové zboží obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů. Dále odpovídá účelu, který pro použití věci uvádí prodávající, nebo pro kterou se věc obvykle používá.

3. Kupující má v závislosti na povaze reklamovaného zboží při uplatnění záruky tato práva:

a) pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vadného zboží nebo jeho součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

b) pokud jde o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Stejná práva náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, pokud však kupující nemůže pro opakující se vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc alespoň tři vady, bránící jejímu řádnému užívání.

c) pokud jde o jiné vady neodstranitelné a kupující nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od kupní smlouvy.

4. Volbu způsobu vyřízení reklamace navrhne kupující. Prodávající na případnou nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že jde o vadu neodstranitelnou). V případě poskytnutí slevy prodávajícím, nelze později reklamovat zboží pro vadu, za kterou byla sleva poskytnuta.

5. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení.

6. Reklamace včetně odstranění vady prodávajícím vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné prodloužit po písemné dohodě s kupujícím a takové prodloužení nesmí trvat nepřiměřeně dlouho. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7. Prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamace byla uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále potvrzení o datu způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

9. Pokud si kupující nepřevezme reklamované zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava měla být provedena a byla-li na základě dohody obou stran provedena později do jednoho měsíce od zaslání zprávy, jejím provedení má společnost BENY, spol. s r.o. právo účtovat poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud si zákazník nepřevezme reklamované zboží ani ve lhůtě dalších 6 měsíců ode dne, kdy jako kupující byl povinen si je vyzvednout, vyhrazuje si společnost BENY, spol. s r.o. právo prodat zboží třetí osobě. Po odečtení nákladů na uskladnění vyplatí zákazníkovi výtěžek z prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek musí kupující u společnost BENY, spol. s r. o. uplatnit písemně.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Mimosoudní řešení sporů lze prostřednictvím České obchodní inspekce.

2. Reklamační a řád a obchodní podmínky jsou uvedeny v elektronické podobě na internetové adrese www.sperky-beny.cz, www.svatba-beny.cz

3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Václavské nám. 801/52, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty: info@beny.cz

Tento reklamační řád je platný dnem 20.05.2018

BENY
Butiky luxusních šperků a hodinek

3 Butiky v Praze

3 Butiky v Praze

Navštivte nás v jednom ze tří obchodů se švýcarskými hodinkami a luxusními šperky v centru Prahy.

OFICIÁLNÍ E-SHOPY

OFICIÁLNÍ E-SHOPY

Nakupujte švýcarské hodinky, luxusní šperky & svatební prsteny v BENY bezpečně a s garancí!

Služby

Služby

Hodinářství & servis hodinek. Šperkařství & zakázková výroba. Autorizovaný servis & prodejce.

Magazín

Chopard - Maison s velkým sdrcem Beny spol. s.r.o. 19.4.2022 0 komentářů

Chopard - Maison s velkým sdrcem

„Maison s velkým srdcem“ – tak bývá často přezdívána společnost Chopard, v jejímž vedení nalezneme i uměleckou ředitelku Caroline Scheufele.

Dozvědět se více
MARCO BICEGO - Ikona italského řemesla Beny spol. s.r.o. 23.8.2021 0 komentářů

MARCO BICEGO - Ikona italského řemesla

Na základě dávné tradice zakořeněné na území, kde se rodily italské šperky, vytvořil Marco Bicego jedinečný a nezaměnitelný styl: rafinované, ale nekonvenční formy luxusu, které doprovází ženy v…

Dozvědět se více
ZENITH CHRONOMASTER SPORT Beny spol. s.r.o. 5.2.2021 0 komentářů

ZENITH CHRONOMASTER SPORT

RYCHLEJŠÍ, UHLAZENĚJŠÍ A SPORTOVNĚJŠÍ S KALIBREM EL PRIMERO MĚŘÍCÍM 1/10 SEKUNDY

Dozvědět se více
Visa Master Maestro American Express Platba hotově Platba převodem Puncovní uřad

Výhody nákupu v jednom z našich 3 butiků BENY v Praze.

Vyberte a vyzkoušejte
si hodinky a šperky osobně!

V jednom ze 3 našich obchodů BENY v Praze. Rádi vám poradíme s výběrem,
vše si vyzkoušíte a budete si
tak jisti správnou volbou !

Vyberte a vyzkoušejte si hodinky a šperky osobně!

Šperky na zakázku
vyrobíme, poradíme!

Snubní & Zásnubní prstenyNebo chcete vyrobit či opravit
jiný šperk? Navštivte šperkařskou
dílnu Beny a budete spokojeni.

Šperky na zakázku  vyrobíme, poradíme!

Hodinky & Servis
největší výběr hodinek na 1 místě

V jednom ze 3 našich obchodů BENY v PrazeV butikových prodejnách Beny
najdete největší výběr luxusních hodinek včetně záručního i pozáručního servisu.

Hodinky & Servis   největší výběr hodinek na 1 místě

Zákaznická podpora

+420 222 210 045

Výhody nákupu v
buticích Beny

Tradice 25 let na trhu v ČR
Vysoká odbornost
Individuální přístup k zákazníkům
Široké portfolio nabízených značek a služeb
Zlatnický ateliér a hodinářský servis
Slevy a dárky k nákupu
Bezpečný nákup s garancí
Zážitek z luxusního nákupu


O nákupu
v eshopu

K nákupu nad Kč 100 tis. doručení s kyticí
K nákupu nad Kč 50 tis. dárek
Sleva za Vaší registraci
Bezpečný nákup s garancí
Doprava ZDARMA

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů Mapa stránek Made by Greg Berry Studio 2022
Doplňkové služby
Darkové balení
Osobní vzkaz
Zaslat MŮJ VÝBĚR e-mailem
Upozornění
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Zobrazit košík